Window

Mauro Neri
Accademia Naz. S. Cecilia
2014
104
Peio
Mario Ramos
Babalibri
2001
28
Peio
Mario Ramos
Babalibri
2012
32
Peio
Imre Kertész
Feltrinelli
2014
223
Peio
Thomas Merton
Garzanti
2006
497
Peio
a cura di Enzo Pace
Carocci
2013
268
Peio
Antonio Moresco
Mondadori
2016
167
Peio
Bianca Pitzorno
Mondadori
2006
498
Peio
Michela Murgia
Einaudi
2012
108
Peio
Guia Risari - illustr. Terceno
Buk Buk
2015
44
Peio
Valeria Bruni / illustr. L. Mongioj
Maddali e Bruni
2014
32
Peio
Herbert George Wells
Adelphi
2008
60
Peio
Stephen Chobsky
Sperling & Kupfer
2014
271
Peio
Mark Lynas
Fazi
2008
338
Peio
Steve Berry
Nord
2005
430
Peio